A N U N Ţ

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dabuleni organizeaza in data de 05.08.2021 ora 09:00, la sediul sau, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

– 2 posturi Asistent Cercetare Stiintifica – specialitatea agricultura/horticultura

– 1 post Asistent Cercetare Stiintifica- specialitatea  biochimie

Actele necesare constituirii dosarelor de concurs:

 1. a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor insotite de foaia matricola si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica (se vor prezenta in original pentru certificarea copiilor ca fiind ,,conform cu originalul’’)
 4. d) Dosar medical intocmit de cabinetul ,, Medicina muncii’’ si adeverinta de la medicul de familie.
 5. e) adeverinte pentru a dovedi vechimea in munca ( dupa caz)
 6. f) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza. Candidatii declarati admisi la selectia dosarelor, care au depus declaratie pe propria raspundere, au obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului, respectiv 08.2021 ora 09:00.
 7.    g) Curriculum Vitae Europass;

h)alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Data limita pentru depunerea   dosarelor de concurs: 28.07.2021 ora 17:00.

Conditii obligatorii: media de absolvire minim 8.

Conditii generale necesare ocuparii posturilor contractuale scoase la concurs:

 1. a) cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. b) cunoastere limba romana, scris si vorbit;
 3. c) varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. d) capacitate deplina de exercitiu;
 5. e) stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza;
 6. f) indeplinire conditii de studii potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. g) lipsa condamnarii definitive pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar atrage incompatibilitatea cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

CALENDAR DESFASURARE CONCURS:

 

 1. Depunere dosare: termen limita 28.07.2021 ora 17:00.
 2. Rezultate selectare dosare: 30.07.2021 ora 9:00
 3. Depunere contestatii: termen limita 02.08.2021, ora 9:00
 4. Afisare rezultate contestatii: 03.08.2021 ora 9:00
 5. Proba scrisa: 05.08.2021 ora 09:00
 6. Interviu: 05.08.2021, ora 15.00

Afisare rezultate: 06.08.2021, ora 15:00

Depunere contestatii: termen limita 09.08.2021, ora 15:00

Rezultate finale: 10.08.2021, ora 9:30

Informatii privind bibliografia si tematica de concurs, precum si orice alte informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul unitatii, la telefon: 0251334402 sau pe-mail: ccdcpndabuleni@yahoo.com

 

Director,

dr.ing.  Aurelia Diaconu