A N U N Ţ

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dabuleni organizeaza in data de 08.06.2020 ora 09:00, la sediul sau, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

– 3 posturi asistent cercetare stiintifica agronom/ horticultor

– 1 post asistent cercetare stiintifica biochimie

– 2 posturi economist; conditii obligatorii: studii superioare economice

– 1 post auditor intern; conditii obligatorii: studii superioare economice, vechime minima in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei, 2 ani.

– 2 posturi muncitor calificat; conditii obligatorii studii medii

Actele necesare constituirii dosarelor de concurs:

 1. a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 4. d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;”
 5. e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza. Candidatii declarati admisi la selectia dosarelor, care au depus declaratie pe propria raspundere, au obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului, respectiv 06.2020 ora 09:00.
 6. f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului. Adeverinta va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
 7. g) curriculum vitae;   h)alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Data limita pentru depunerea actelor pentru dosarele de concurs: 30.05.2020 ora 17:00.

Conditii generale necesare ocuparii posturilor contractuale scoase la concurs:

 1. a) cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. b) cunoastere limba romana, scris si vorbit;
 3. c) varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. d) capacitate deplina de exercitiu;
 5. e) stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie;
 6. f) indeplinire conditii de studii potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. g) lipsa condamnarii definitive pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar atrage incompatibilitatea cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

CALENDAR DESFASURARE CONCURS:

 

 1. Depunere dosare: termen limita 30.05.2020 ora 17:00.
 2. Rezultate selectare dosare: 02.06.2020 ora 17:00
 3. Depunere contestatii: termen limita 03.06.2020, ora 17:00
 4. Afisare rezultate contestatii: 04.06.2020 ora 17:00
 5. Proba scrisa: 08.06.2020 ora 09:00
 6. Interviu: 08.06.2020, ora 14.00

Afisare rezultate: 09.06.2020, ora 9:30

Depunere contestatii: termen limita 10.06.2020, ora 9:30

Afisare rezultate contestatii: 11.06.2020, ora 9:30

Informatii privind bibliografia si tematica de concurs, precum si orice alte informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul unitatii, la telefon: 0251334402 sau pe-mail: ccdcpndabuleni@yahoo.com

Director,

dr.ing.  Aurelia Diaconu